Енергиен мениджмънт

Нашият свят става все по-цифров и зависим от електроенергията. Постоянно се увеличава необходимостта от допълнителна мощност и системите за разпределение на енергията стават все по-сложни за управление. Съответно и загубите от прекъсване на електрозахранването стават все по-големи.

Предизвикателствата пред бизнеса са големи:

 • Запазването на сигурността на обитателите на сградата е приоритет, с който не може да се прави компромис;
 • Прекъсванията и спиранията на електрозахранването, заради претоварване на мрежата, намаляват рентабилността на предприятието;
 • Появяват се все повече изисквания за енергийна ефективност и за оптимално използване на енергията.

На 14 юли Европейската комисия прие набор от предложения, чиято цел е политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, транспорта и данъчното облагане да бъдат пригодени към поставената цел за намаляване на нетните емисии на парникови газове. Целта е те да се намалят с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Постигането на това през следващото десетилетие е от решаващо значение за превръщането на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. и за осъществяването на Европейския зелен пакт на практика.

Чрез нашите системи за енергиен мениджмънт, ще получите набор от функционалности, които ще допринесат за превръщането на вашата сграда в енергийно ефективна:

 • Информация в реално време за вашата енергийна система;
 • Да поддържате прогнозна информация, базирана на състоянието на вашата система, подобрявайки ефективността и поддръжката;
 • Получавате препоръки за оптимизация на вашето оборудване и потреблението на енергия;
 • Регистриране на отклонения в енергийните параметри;
 • Разкриване на неефективен разход на енергия от отделни системи и подсистеми;
 • Предотвратяване на пожари и повреди на оборудването от претоварване на енергийната ви система;
 • По-малко спирания от електрически повреди;
 • Следене на консумацията на отделни съоръжения;
 • Определяне на енергийни разходи в себестойността на продукцията.
Copyright © 2021
Created by 
SeoWebDesign